Ziekte, verzuim en verlof

Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen, kunt u dit als ouder/verzorger telefonisch doorgeven vóór aanvang van het eerste lesuur van uw kind op (015) 750 60 20. Bij terugkomst op school moet uw kind een ingevulde verzuimkaart inleveren bij de receptie. Blanco verzuimkaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Als een leerling op school ziek wordt, dan gaat hij/zij de teamleider. De teamleider neemt contact op met een ouder/verzorger en spreekt af of de leerling wordt opgehaald of zelfstandig naar huis gaat.

Leerlingen die meer dan gemiddeld absent zijn door ziekte, kunnen worden opgeroepen door de schoolarts. Wij werken hiervoor samen met de GGD Zuid-Holland West.

Het is jammer als leerlingen lessen missen omdat ze geen zin hebben om naar school te gaan. Hierdoor lopen ze achter en behalen ze mogelijk lagere cijfers dan nodig. Stanislas vmbo mavo Delft zet zich in om het verzuim zoveel mogelijk te beperken. Het volgen van lessen en deelnemen aan activiteiten zoals uitgaansdagen, stages en excursies is verplicht. Alleen de schoolleiding kan hier na een schriftelijk verzoek ontheffing voor verlenen. In dat geval verricht de leerling vervangende activiteiten.

Voor het aanvragen van verlof voor twee dagen of langer moet een verlofformulier worden ingevuld.

download verzuimprotocol download verlofformulier