Schoolkosten en verzekeringen

Schoolkosten

We spannen ons tot het uiterste in om uw kind het best mogelijke onderwijs te bieden. Hierbij spelen aanzienlijke kosten een rol, die voor het grootste deel worden gedekt door de overheid, alsmede door subsidies van de overheid en het samenwerkingsverband. We hopen ook op uw steun in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage. Uw bijdrage draagt bij aan het verrijken van het onderwijs en biedt extra mogelijkheden voor de ontwikkeling van uw kind. De kosten die we maken, kunnen we globaal in vier categorieën verdelen, die we hieronder nader toelichten.

Het betreft hier lesmateriaal dat een leerling nodig heeft voor een specifiek schooljaar, waaronder leer- en werkboeken en digitaal lesmateriaal. Deze leermiddelen worden kosteloos aan de leerlingen in bruikleen gegeven maar blijven eigendom van de school. Het is belangrijk dat leerlingen hier zorgvuldig mee omgaan. De school hanteert geen borgregeling.

Het boekenpakket wordt voor aanvang van het schooljaar naar het huisadres van de leerling gestuurd. Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een uitnodiging om de leermiddelen in te leveren.

De school kan (administratie-)kosten in rekening brengen als het leermiddelenpakket op verzoek van de leerling gedurende het jaar wijzigt of als leermiddelen bij inlevering beschadigd zijn.

Indien een leerling een boek kwijt is, wordt van hem/haar verwacht het boek zelf aan te schaffen.

Het betreft kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat, zoals veiligheidsmaterialen voor praktijklessen, schriften, pennen en sportkleding. Voor aanvang van het schooljaar ontvangt u een overzicht van de benodigdheden die uw kind gedurende het komende jaar nodig heeft.

Alle eersteklassers en zij-instromers ontvangen tijdens de eerste schoolweek een Chromebook. Wij hebben ervoor gekozen geen bijdrage te vragen voor het gebruik van de Chromebooks. Houd er rekening mee dat schade aan of vervanging van de Chromebook niet door de school wordt vergoed. U kunt ervoor kiezen om een Chromebookverzekering af te sluiten.

De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering van het onderwijs. Onze school streeft ernaar om de leerlingen meer te bieden dan wat mogelijk is met deze financiering. We willen uw kind een brede vorming geven en de kans bieden om het onderwijs nog meer af te stemmen op de eigen talenten en interesses. Hierdoor wordt de schooltijd niet alleen plezieriger, maar ook waardevoller.

Om dit extra aanbod te kunnen blijven realiseren, zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdragen die wij jaarlijks vragen van u en de andere ouders/verzorgers.

Elk jaar bespreekt de school met de Ouderraad hoe de ouderbijdrage wordt ingezet, en u wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Leerlingen waarvan de bijdrage niet is betaald, worden niet uitgesloten van activiteiten. Als de school te weinig ouderbijdragen heeft ontvangen, kan de school er wel voor kiezen om een activiteit te annuleren. Als u de kosten voor een activiteit wel heeft betaald, krijgt u deze in dat geval teruggestort.

U heeft de mogelijkheid om de ouderbijdrage in één keer te voldoen of te verdelen over drie evenredige termijnen.

Naast de ouderbijdrage kunt u worden aangesproken op kosten van vrijwillige activiteiten voor leerlingen die buiten de reguliere schooltijden plaatsvinden. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd, inclusief de kosten.

Alle leerlingen hebben aan het begin van hun schoolperiode een Chromebook ontvangen. Schade aan het Chromebook wordt niet door de school vergoed, maar u heeft de mogelijkheid om hiervoor een Chromebookverzekering af te sluiten.

Klik hier voor meer informatie en om de verzekering af te sluiten.

Het Stanislas vmbo mavo Delft heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Verus biedt ook een eigendommenverzekering aan die u kunt afsluiten voor uw kind. We raden aan om dit te overwegen. Met deze verzekering is schade aan kleding, fietsen of de mobiele telefoon (deels) gedekt.

Voor het afsluiten van de eigendommenverzekering gaat u naar: www.leerlingenverzekering.nl
Inlogcode: Ouders
Wachtwoord: Inloggen1

Via de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend voor kinderen tot 18 jaar. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u deze toeslag naast de kinderbijslag.

Klik hier voor meer informatie.

Gezinnen met een lager inkomen kunnen vaak een tegemoetkoming in de schoolkosten ontvangen via de gemeente. Informatie staat op de website van de gemeenten.

Klik voor meer informatie over de regeling in Delft of Rijswijk